O serii | About

Seria monografii naukowych Archaeologica Hereditas powstała w roku 2012 z inicjatywy prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego, ówczesnego dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początkowo wydawana była we współpracy z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry i innymi instytucjami, a od roku 2019 wydawana jest przez Wydawnictwo Naukowe UKSW. Seria prezentuje wyniki badań naukowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UKSW, jak również rezultaty konferencji naukowych organizowanych przez Instytut. Problematyka serii dotyczy zagadnień związanych z archeologią, w tym zwłaszcza z metodyką niedestrukcyjnych badań archeologicznych, a także z ochroną zabytków i zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.


A series of scientific monographs Archaeologica Hereditas was created in 2012 on the initiative of prof. Zbigniew Kobyliński, the then director of the Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Initially, it was published in cooperation with the Archaeological Foundation from Zielona Góra and other institutions, and since 2019 it has been published by the UKSW Scientific Publishing House. The series presents the results of scientific research conducted by the Institute of Archaeology UKSW, as well as the results of scientific conferences organized by the Institute. The issues of the series concern problems related to archaeology, including in particular the methodology of non-destructive archaeological research, as well as the protection and management of cultural heritage.